top of page

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Voxell, dále jen Voxell, je společnost obchodující pod názvem Azu design s.r.o. (dále jen "Azu design"). Zavazujeme se chránit soukromí a osobní informace našich zákazníků a uživatelů v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto prohlášení o shodě s GDPR popisuje naše postupy týkající se sběru, zpracování, uchovávání a ochrany osobních údajů.

 

Kontaktní údaje

 

Firma: Voxell (obchodující pod Azu design s.r.o.)

Adresa: Hněvkovského 30/65 (areál VÚSH a.s.), 617 00 Brno

Telefonní číslo: +420 608 771 230

E-mail: cenek@voxell.cz

Obchodní adresa společnosti Azu design s.r.o.: Bayerova 806/40, Veveří, 602 00 Brno

Kontakt na dohledový orgán:

Jméno: Tomáš Cenek

E-mail: cenek@voxell.cz

Typy osobních informací, které sbíráme: Voxell sbírá a zpracovává následující typy osobních informací:

 • Osobní identifikátory, kontakty a charakteristiky (jako je jméno, kontaktní údaje a pracovní pozice)

 • Finanční informace (jako jsou fakturační údaje a platební informace)

 • Obsah vytvořený uživatelem a komunikace (jako jsou e-maily a zprávy)

 • Další informace relevantní pro poskytované služby

 

Jak získáváme osobní informace a proč je máme: Většina osobních informací, které zpracováváme, je poskytována přímo našimi zákazníky a uživateli.

 

Tuto informaci sbíráme za následujícími účely:

 • Poskytování našich produktů a služeb, včetně podpory zákazníků a komunikace

 • Plnění smluvních závazků a dohod se zákazníky

 • Splnění právních povinností, jako je finanční výkaznictví a daňové povinnosti

 • Zlepšování a personalizace uživatelského zážitku na našich webových stránkách a platformách

 • Komunikace aktualizací, novinek a marketingových materiálů, s předchozím souhlasem tam, kde je vyžadován

 

Můžeme také obdržet osobní informace nepřímo od třetích stran nebo z veřejně dostupných zdrojů v konkrétních situacích, jako je ověřování informací o společnosti nebo provádění kontrol. V takových případech se zajistí, že jsou vytvořeny vhodné právní základy pro zpracování osobních informací.

 

Právní základy, na kterých se spoléháme při zpracování osobních informací jsou:

 • Plnění smlouvy: Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy se zákazníky nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.

 • Dodržování právních povinností: Zpracování je nezbytné pro dodržování našich právních povinností, jako je finanční výkaznictví a daňové povinnosti.

 • Souhlas: Zpracování je založeno na souhlasu subjektu údajů, který lze kdykoli odvolat.

 • Oprávněné zájmy: Zpracování je nezbytné pro naše oprávněné zájmy, pokud takové zájmy nepřevládají nad právy a zájmy subjektu údajů.

 

Uchovávání a zabezpečení osobních informací: Voxell přijímá vhodná opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních informací. Používáme technická a organizační opatření k ochraně před neoprávněným přístupem, ztrátou, ničením nebo změnou osobních údajů. Osobní informace jsou uchovávány na bezpečných serverech a databázích s přístupem omezeným na autorizovaný personál s oprávněním na přístup.

 

Osobní informace uchováváme po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených v tomto prohlášení nebo jak je vyžadováno zákonem. Po uplynutí doby uchovávání bezpečně zlikvidujeme nebo anonymizujeme data, aby nebyla možná jejich identifikace konkrétní osoby.

 

Práva jednotlivců v oblasti ochrany osobních údajů: Jako jednotlivec, jehož osobní údaje zpracovává Voxell, máte určitá práva podle GDPR. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

 

Tato práva zahrnují:

 • Právo na přístup: Máte právo žádat přístup k osobním údajům, které o vás máme.

 • Právo na opravu: Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

 • Právo na výmaz: Máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů v určitých situacích.

 • Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů v určitých situacích.

 • Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v určitých situacích.

 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo požadovat přenos vašich osobních údajů na jinou organizaci nebo k vám ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

Pro vykonání vašich práv nebo podání žádosti týkající se ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte nebo Tomáše Cenka pomocí kontaktů uvedených v tomto prohlášení. Odpovíme na vaši žádost do jednoho měsíce, jak vyžaduje zákon.

Jak podat stížnost: Pokud máte obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů Voxell nebo pokud si myslíte, že jsme nedodrželi GDPR, máte právo podat stížnost na nás nebo na dohledový orgán odpovědný za ochranu osobních údajů ve vaší zemi. V případě Voxellu se můžete obrátit na Tomáše Cenka prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy (cenek@voxell.cz), abyste přednesli svou stížnost.

 

Vyzýváme vás, abyste se nejprve obrátili na nás nebo na Tomáše Cenka, abychom se mohli přímo vypořádat s vašimi obavami. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, máte právo předložit věc dohledovému orgánu.

Voxell a Azu design se zavazují neustále přezkoumávat a zlepšovat své postupy ochrany údajů, aby splňovaly platné zákony a předpisy. Toto prohlášení o shodě s GDPR pravidelně aktualizujeme, aby odráželo jakékoli změny v našich procesech nebo právních požadavcích.

Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

Datum poslední aktualizace tohoto prohlášení o shodě s GDPR: 05.2023

 

bottom of page